به جوانانمان اعتماد کنیم

سرمایه ایران اسلامی جوانان آن و نسلیست که امروز پشت درهای ورود به باز کار قرار دارد. این نسل از باب اینکه کلیه مراحل زندگی خود را در همین نظام سپری کرده است، فرزندان انقلاب و نظام محسوب می شوند. نسلی که با توجه به شرایطی که در آن رشد یافته دارای ویژگیهای متمایزیست و تنها امید ایران برای رسیدن به روزهای بهتر است. به عبارتی ما زمانی خواهیم توانست که توسعه را به عینه در کشور ببینیم که این نسل تصدیگر امور کشور از اجرائی و دولتی گرفته تا اقتصاد و هنر و فرهنگ باشد. متأسفانه ساختار کشورمان مخصوصا در نهادهای اجرائی رو به کهولت گذارده و جوانان دیروزی که در سنین جوانی مدیر بودند همچنان تصدیگر مدیریت ها هستند. اقتصاد و صنعتمان نیز تا حدودی همین شکل را دارد و چرخش نسلی و تربیت نیرو و اعتماد به جوانان حلقه مفقوده شیب توسعه کشور است که باید سعی شود با انتقاد از این وضیعت و عنوان نمودن این مطالبه در سطح کشور، موجبات قرار گرفتن در مسیر توسعه به لحاظ منابع انسانی که پایه و ماده اولیه سایر ابعاد توسعه است، محقق گردد.


مهندس آرش بیک پور؛ مشاور استاندار در امور جوانان

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها