در مدار عقلانيت

اتفاق مهمي رخ داده است.پس از سالها نهاد دموكراسي ايران از قبضه اقتدارگرايان خارج و با حساسيت و وسواس مردم به مدار عقلانيت و تدبير بازگشته است.

مجلس محل نظارت،قانونگذاري و آينه تمام نماي مطالبات ملت است.سه دوره پياپي و متاثر از فضاي تك قطبي و بي تدبيري كشور و علي رغم محدوديت هاي بي سابقه در انتخاب گزينه هاي مطلوب ملت ، بررسي ها از شكست انحصار و خروج از ركود فكري در مناسبات سياسي مجلس حكايت دارد.

در نماي كلي ليست اميد و طرفداران گفتمان اصلاحات و تدبير كه با شاخصه هايي چون حمايت از تنش زدايي بين المللي،به نتيجه رسيدن برجام،گشايش در روابط اقتصادي و نيز حمايت از برنامه هاي دولت شناخته ميشوند بيش از ٣٠ درصد از كرسي هاي مجلس را به دست آورده اند و اصولگرايان نيز در حدود ٢٥ درصد در مرحله اول حائز رأي شده اند.

نزديك ٣٣ درصد مستقل ها هستند و ١٢ درصد نيز در دور دوم مشخص خواهد شد.از همين ١٢ درصد دور دوم نيز بيش در٥٠ درصد كرسي ها اعتدالگرايان و مستقل ها اميد به پيروزي دارند.

در حقيقت با تركيب قابل پيش بيني دور دوم و در صورتي كه اين گروه بتواند در نصف حوزه ها پيروز باشد از هم اكنون ميتوان حدس زد كه طرفداران عقلانيت و تدبير و حاميان برجام (اصلاح طلب و اعتدالگرا و مستقلين) اكثريت نسبتا قوي در مجلس آينده خواهند داشت كه پيروزي مهمي محسوب ميشود.كارشكني ها،حذف ها و تبليغات سنگين مخالفان تدبير و عقلانيت به جايي نرسيده و “اميد" اين كليد واژه اتكاي مردم جاي پاي محكمي براي آينده كشور باز نموده است.

دور دوم به همان ميزان مهم است كه در مرحله اول مورد مداقه قرار گرفت.نبايد در باد اين پيروزي ها خوابيد و از مرحله بعد غافل شد.حوزه هاي كوچك استعداد واگذاري كرسي به انحصارطلبان دارند و كوچكترين اشتباه ميتواند معادله را عوض كند.بايد همچنان هوشيار در صحنه ماند و مشاركت كرد.به “اميدِ" پيروزي نهايي.

- دكتر مجيد غريباني

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها