تازه‌ترین ارسال‌ها در دسته‌بندی بیمارستان

آمبولانس بنز اهدایی یک خیر اردبیلی مقیم آلمان به مرکز نگهداری معلولان حضرت ابوالفضل از 11 ماه پیش گرفتار کاغذ بازی و مقررات پیچیده گمرکی شده و هنوز از گمرک اردبیل ترخیص نشده است

آمبولانس بنز اهدایی یک خیر اردبیلی مقیم آلمان به مرکز نگهداری معلولان حضرت ابوالفضل از 11 ماه پیش گرفتار کاغذ بازی و مقررات پیچیده گمرکی شده و هنوز از گمرک اردبیل ترخیص نشده است