سمن‌ها مکمل سازمان‌های دولتی و رفع کننده نقاط ضعف آن‌سازمان‌ها هستند

💫 لزوم توانمندسازی سمن‌های استان

1.jpg

نهادهای عمومی نباید سمن ها را رقیبی برای خود بدانند. بلکه آنها را همراه و بازوی توانمند خود بدانند و از ظرفیتهای فکری و اجرایی آنها در راستای رسیدن به اهداف پیش بینی شده استفاده کنند.

سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی فعال در استان اردبیل دوباره احیا شده اند و برنامه های ابتکاری و غیر ابتکاری اجرا میکنند. این سمن ها را میتوان به معنای واقعی کلمه توانمند و فعال کرد. سازمان های مردم نهاد به دلیل فعالیتهای داوطلبانه خود، کارکردهایی به مراتب بهتر از دستگاه های رسمی عریض و طویل دارند و این روند میتواند مسیر توسعه اجتماعی استان را هموار کند. زیرا سمن ها به صورت خود خواسته فعالیت میکنند و برای این که فعالیتهایشان شعاع تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد، به طور معمول هم اندیشی ها، مشورت ها، نوآوری و خلاقیت هایی را به کار میبرند و کارکردگرایی و عملگرایی آنها بیشتر از دستگاههای دولتی است. از طرفی باید برای توانمندسازی سازمان های مردم نهاد برنامه ریزی کرد تا زمینه توانمندسازی آنها فراهم شود. در این زمینه بیان موارد زیر ضروری به نظر می رسد:

✅ اول این که نهادهای عمومی و دولتی، نباید ان. جی. او ها را به دیده عامل تهدید کننده بنگرند؛ بلکه باید این سازمانهای غیر دولتی را فرصتی برای همکاری و توسعه بدانند. در استان اردبیل به دلیل آشنا نبودن برخی مسئولان با کارکردهای ان. جی. او ها، برخی ادارات، سازمان های مردم نهاد را تهدیدی برای خود میدانند که باید با برگزاری دوره های توجیهی کارکرد این سازمانها را به آنها تفهیم کرد تا زاویه دید خود را نسبت به سمن ها تغییر دهند و فرصت فعالیت مبتکرانه را از آنها نگیرند.

✅ موضوع مهم دوم این است که سازمان مردم نهاد به دلیل نوع هدفهایی که دنبال می کند، سازمانی موازی با سازمانهای دولتی و عمومی نیست. بنابراین نباید حضور، وجود و فعالیت سازمان های مردم نهاد را موازی کاری جلوه داد، زیرا آنها مکمل سازمانهای دولتی و رفع کننده نقاط ضعف آن سازمان ها هستند که در جاهایی که نهادهای دولتی کارایی لازم را ندارند، وارد می شوند.

✅ سومین موضوع درباره کارایی و توانمندسازی سمن ها این است که نهادهای عمومی نباید سمن ها را رقیبی برای خود بدانند. بلکه آنها را همراه و بازوی توانمند خود بدانند و از ظرفیتهای فکری و اجرایی آنها در راستای رسیدن به اهداف پیش بینی شده استفاده کنند.

توانمند سازی سمن ها نیازمند تقویت این سازمانها با برگزاری دوره های تئوری توانمندسازی است و این دورهها در تمامی استانهای کشور و در استان اردبیل هم به طریقی برگزار می شود. اما نباید دوره های توانمندسازی محدود به دوره های نظری و تئوری باشد. بلکه با سپردن اجرای قسمتی از کارهایشان به سمن ها، آنها را به صورت عملی در توانمندسازی یاری کنند و این یعنی توانمندسازی به معنای واقعی کلمه.

توسعه پایدار از طریق شعار محقق نمی شود. بلکه از طریق عملی کردن مسیر مدنیت و رفع دغدغه ها و موانع توسعه محقق میشود که این کار به دست ان.جی. او ها انجام شدنی است. بنابراین باید با جدیت به این سازمانهای غیر دولتی نگاه کرد و فعالیت آنها را فرصتی برای توسعه دانست.

نویسنده: توحید مهدوی

منبع: همشهری اردبیل

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها