✍ 🏻اهم مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل تا مورخ 18/11/94

جلسه مورخ 29/09/94 هیأت مدیره:

بند2 صورتجلسه مورخ 29/09/94:

مقرر گردید درجهت شفاف سازی عملکرد هیأت مدیره، اهم موارد تصویبی هیات مدیره در سایت نظام مهندسی اطلاع رسانی گردد.

بند5 صورتجلسه مورخ 29/09/94:

مقرر گردید در زمان صدور تایید نهایی هر مرحله مالک موظف به ارائه مرحله مربوطه به شهرداری گردد و مهندسین در هنگام صدور مراحل بعدی از تاثیر مرحله قبلی در شهرداری مطمئن گردند.

در ضمن اطلاع رسانی از طریق پیامک به مهندسین توسط روابط عمومی سازمان اقدام گردد.

بند6 صورتجلسه مورخ 29/09/94:

مقرر گردید در جهت رفع مشکلات مالیاتی سازمان با مشاور مالیاتی خبره قرارداد همکاری بسته شود.

بند13صورتجلسه مورخ 29/09/94:

مقرر گردید در صورتیکه ساختمانی قبل از تصویب قانون نظام مهندسی (قبل از اسفندماه 1374) احداث شده باشد سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهارنظر نکرده وبه شهرداری طی نامه ای عودت نماید.

بند14صورتجلسه مورخ 29/09/94:

مقرر گردیدجلسات هیات مدیره هر هفته روزهای یکشنبه ساعت18 برگزار گردد.

جلسه مورخ 02/10/94 هیأت مدیره:

بند5 صورتجلسه مورخ 02/10/ 94:

مقرر گردید در جهت رفع مشکلات شهروندان گرامی ریاست سازمان اختیار تخفیف شناسنامه ملکی ساختمان از طرف هیات مدیره را تا حد بیست درصد تفویض گردد.

بند13 صورتجلسه مورخ 02/10/ 94:

مقرر گردید هیات رئیسه جهت کارشناسی امور از مهندسین دارای تخصص در جلسات متعدد استفاده نماید.

جلسه مورخ 06/10/94 هیأت مدیره:

بند 5 صورتجلسه مورخ 06/10/ 94:

مقرر گردید برای کلیه پروژه های که پایان کار داده شده درصورت افزایش بنا، هزینه شناسنامه ملکی برای افزایش بنا مبلغ کامل وبرای متراژ قبلی 20درصد مبلغ کل دریافت گردد.

بند8 صورتجلسه مورخ 06/10/94:

مقرر گردید آقای مهندس جهانگیر کنعانپور بعنوان نماینده سازمان در جلسات کمیته عمران شهری و سکونتگاه های غیررسمی و همچنین کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای مسکن شرکت نمایند.

بند9 صورتجلسه مورخ 06/10/94:

مقرر گردید مهندس طاهر کیافر بعنوان نماینده فنی سازمان جهت شرکت در جلسات کمیته فنی ماده5 شهرستان اردبیل، هیر، نیر، نمین و سرعین، مهندس جعفر یوسف پور در شهرستان خلخال وکوثر، مهندس شاپور پیل پایه در شهرستان پارس اباد و بیله سوار ، مهندس میرمحمدسید هاشمی در گرمی، مهندس سمیه زائدی در مشگین شهربه اداره راه وشهرسازی معرفی گردند.

بند12صورتجلسه مورخ 06/10/94:

مقرر گردید بودجه سال آینده بصورت کارشناسی شده و معقول تعیین و گزارش مالی بودجه نیز برای هیات مدیره اعلام گردد.

بند13 صورتجلسه مورخ 06/10/94:

مقرر گردید تمامی کمیته ها برنامه ها و بحث مالی خود را برای سال آینده به هیات مدیره تسلیم نمایند.

بند14 صورتجلسه مورخ 06/10/94:

مقررگردید تا پایان سال94، ظرفیت رشته های 7گانه به شرح ذیل اضافه شود:

عمران 5درصد، معماری، مکانیک، برق و شهرسازی 10درصد و نقشه برداری تا100درصد

بند15 صورتجلسه مورخ 06/10/94:

متن سپاسگزاری خانواده مرحوم مهندس صمدآقابالازاده درجلسه قرائت وبرای آن مرحوم طلب مغفرت وآمرزش می گردد.

جلسه مورخ 13/10/94 هیأت مدیره:

بند3 صورتجلسه مورخ 13/10/ 94:

نامه مهندسین ناظر گاز مشگین شهر قرائت و مقرر گردید دکتر اردشیر آرش به همراه یکی از بازرسین جهت بررسی و حل قضیه در مشگین شهر حضور یابند.

بند6 صورتجلسه مورخ 13/10/ 94:

مقررگردید که هرکدام از اعضای هیات مدیره با اختصاص زمان حداقل 4 ساعت درهفته در سازمان جهت همکاری و مشارکت در امور سازمان حضور بهم رسانند.

جلسه مورخ 20/10/94 هیأت مدیره:

بند7 صورتجلسه مورخ 20/10/ 94:

صورتجلسه هیات مدیره درخصوص انتخابات مجامع تخصصی مقررگردید تا اطلاع ثانوی به مجامع مذکور فعالیت ادامه داده و درسایت سازمان وتابلو اعلانات اطلاع رسانی گردد

بند11 صورتجلسه مورخ 20/10/94:

صورتجلسه هیات مدیره ادغام کمیته بیمه ودیات واعضای آن مهندس رضا نیکنام،ساسان میرزارحیمی،توحید شفیعی،طالب عبدی، میر محمد سیدهاشمی،سیدناصر حسینی،اردشیر آرش،بعنوان عضو کمیته انجام وظیفه نمایند.

جلسه مورخ 26/10/94 هیأت مدیره

بند1 صورتجلسه مورخ 26/10/94:

مقرر گردید برای رشته مکانیک120درصد و برای بقیه رشته ها 100درصد ظرفیت سال 93 دردفتر نمایندگی نمین اعمال گردد.

بند9صورتجلسه مورخ 26/10/94:

مقرر گردید هیات امناء ساختمان شماره 2 باحضور آقایان قدیر زارع جعفری، علی خانزاده، جواد وفائی، حسین کروبیان، جبرائیل رمضانی و بهنام (محمد)زارع حسین زاده و همچنین هر کدام از اعضای هیات مدیره وبازرسین ادامه فعالیت نمایند.

بند18صورتجلسه مورخ 26/10/94:

مقرر گردید در اسرع وقت کمیته ارجاع نقشه با اعضای هیات مدیره وبر خی اعضا نظام تشکیل وتا آخر اسفند ماه 94 کلیه مشکلات مر بوط به ارجاع راحل وفصل کنند و نیز از دفاتر حقیقی و حقوقی و مشاوران را برای شنیدن مشکلات و ایرادات ارجاع به آمفی تئاتر نظام دعوت گردد.

بند19صورتجلسه مورخ 26/10/94:

مقررگردید آقایان حسین شیخی، محمود اسدی بقال، عزیز رضامند، طاهر کیافر، رحمت شیرین زاده، نبی ملاطفی و خانم بهناز نیکنام بعنوان اعضای کمیته ورزش فعالیت نمایند و هرچه سریعتر با برگزاری جلسه ای صورت مالی کمیته را برای سال آینده تسلیم هیات مدیره نمایند.

بند20صورتجلسه مورخ 26/10/94:

مقرر گردید آقایان بابک فرزانه، رضا پیل افکن، حسین شایقی، کمال یاوریان، وحید وزیری، یعقوب محمدی و خانم مهناز طالبی بعنوان اعضای اصلی کمیته آموزش و آقایان مسعود قادری و خسرو نظام خیاوی بعنوان اعضای علی البدل انتخاب انجام فعالیت نمایند.

جلسه مورخ 27/10/94 هیأت مدیره

بند1صورتجلسه مورخ 27/10/94:

اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل در جلسه هیات مدیره حاضر شدند وبعداز بحث وتبادل نظر مقرر شد که سازمان نظام مهندسی و شورای اسلامی شهر اردبیل با همدیگر تعامل داشته ودر آینده جلسات مشترک در حوزه های مختلف شهری و باهمفکری اعضاء نظام مهندسی برگار گردد.

بند2صورتجلسه مورخ27/10/94:

اعضای هیات رئیسه گروه تخصصی ترافیک در جلسه هیات مدیره حاضر شدند و بعد از بحث وتبادل موارد زیر مصوب گردید:

الف:مقررگردید کلیات شرح وخدمات وحق امضاء ترافیک تایید گردد.

ب: مقررگردید جزئیات کامل اجرایی این بحث توسط گروه تخصصی ترافیک کامل تهیه و به کمیته چهار نفری جهت اخذ تاییدیه ارائه گردد.

جلسه مورخ 4/11/94 هیأت مدیره:

بند1صورتجلسه مورخ 04/11/94:

اعضا هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی در جلسه هیات مدیره حاضر شدند وکلیات درخواست آنها مورد موافقت قرارگرفت ومقرر گردید تمام اسناد ومدارک لازمه راتسلیم هیات مدیره کنند وبعداز بررسی به کمیته 4نفری جهت تایید نهایی فرستاده شود.

جلسه مورخ 10/11/94 هیأت مدیره

بند1صورتجلسه مورخ 10/11/94:

مقررگردید برای رشته تاسیسات برق نیز دفترچه محاسبات برقی تهیه گردد. برای این امر قرارشد گروه تخصصی برق گزارش مبنی بر محاسبه برقی را جهت ارائه به کمیته چهارنفری ارائه نمایند.

بند2صورتجلسه مورخ10/11/94:

مقررگردید مستحدثات خارج از شهر و روستا هم منبعد با تایید کمیته 4نفری به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع داده شود که براین اساس نامه ای از طرف سازمان به استانداری و کمیته 4نفری تقدیم می گردد.

بند3صورتجلسه مورخ 10/11/94:

مقررگردید نامه ای مبنی براستفاده از کارشناسان ماده 27سازمان درسایر ارگانها وادارات ونهادها وسازمانها به کمیته چهارنفری تقدیم گردد.

بند10صورتجلسه مورخ11/11/94 درمورد بند 5صورتجلسه هیات رئیسه:

نامه جمعی از مهندسان خلخال قرائت ومقررگردید آقای مهندس توحیدشفیعی به همراه یکی از بازرسین جهت بررسی موضوع به خلخال اعزام گردند.

بند10صورتجلسه مورخ11/11/94 درمورد بند10صورتجلسه هیات رئیسه:

نامه جمعی از مهندسان مبنی بر پیشنهاد تشکیل صندوق قرض الحسنه قرائت ومقررگردید آقای توحید شفیعی پیگیری نمایند.

بند11صورتجلسه مورخ11/11/94 درمورد بند1صورتجلسه هیات رئیسه:

پیشنهاد می شود کمیته رفاهی وفرهنگی باتسهیلات ادغام گردیده و یک کمیته بانام کمیته رفاهی و فرهنگی وتسهیلات کارخودرا را شروع کند و اعضای کمیته آقایان بابک پهلوان، اشکان دانشگر، رضا محبی، بهزادرحیمی، صدیف هدایتی، غلامرضا رحمانیان، امید خضری، آرمان رحیمی، جعفر روشندلی، فرزاد حیدرخانی، حمیدستوده و اردشیر آرش معرفی می گردند.

بند11صورتجلسه مورخ11/11/94 درمورد بند2صورتجلسه هیات رئیسه:

مقررگردید هرعضو نظام حداکثر تا 2 کمیته عضویت داشته باشد.

بند11صورتجلسه مورخ11/11/94 درمورد بند3 صورتجلسه هیات رئیسه:

پیشنهاد می شود کمیته مسکن مهر با حضور اعضای قبلی و آقایان سعیدنمدکلاهی، مصطفی شکوری، علی امیری و روح اله جهانی ادامه فعالیت نماید.

بند11صورتجلسه مورخ11/11/94 درمورد بند4 صورتجلسه هیات رئیسه:

مقرر گردید کمیته ایمنی وحوادث باحضور آقایان پیمان مشکوری(نماینده اداره کار)، بهمن واثقی(نماینده شهرداری)، جعفرلطفی، نعمت شکری، کامبیز فتحی، سیامک صبور و توحید شفیعی، محمدرضا انوری و نبی ملاطفی فعالیت نمایند.

جلسه مورخ 18/11/94 هیأت مدیره:

بند2 صورتجلسه مورخ 18/11/94 در مورد بند8صورتجلسه هیات رئیسه:

مقررگردید دبیران اجرایی کمیته های سازمان، اهم صورتجلسات و مصوبات را جهت اعلام نظر در سایت نظام مهندسی به روابط عمومی ارائه دهند.

بند2 صورتجلسه مورخ 18/11/94 در مورد بند9 صورتجلسه هیات رئیسه:

مقررگردید جهت بهبود کیفیت مدیریت نظام مهندسی نسبت به اخذ استاندارد ایزو اقدام گردد.

بند2 صورتجلسه مورخ 18/11/94درمورد بند10صورتجلسه هیات رئیسه:

مقررگردید از طرح های درآمد زا برای سازمان بادرنظر گرفتن تشویقات لازم توسط سازمان استفاده گردد.

بند2 صورتجلسه مورخ 18/11/94 در مورد بند15صورتجلسه هیات رئیسه:

اعضای هیات مدیره جهت اعتلای آرمانهای انقلاب اسلامی از اعضا سازمان جهت شرکت در مراسم 22 بهمن ماه دعوت بعمل می آورند.

بند2 صورتجلسه مورخ 18/11/94در مورد و بند19صورتجلسه هیات رئیسه:

نامه کمیسیون نظارت وراهبردی ماده 27 سازمان قرائت ومقررگردید آقایان 1-دکترهوشیار ایمانی 2- مهندس علیرضا غریبی 3- مهندس میر محمد سیدهاشمی 4-مهندس جواد وفایی5- مهندس عبدالرضا محبت دار 6- مهندس تورج محسن زاده 7- نماینده شورای انتظامی 8- مهندس ساسان میرزارحیمی بعنوان اعضا کمیسیون کار خودرا شروع نمایند.

بند2 صورتجلسه مورخ 18/11/94 در مورد بند21صورتجلسه هیات رئیسه :

مقرر گردید به مناسبت ایام ا… دهه مبارک فجر به مطالبات سازمان در خصوص شناسنامه فنی وملکی در صورت پرداخت نقدی 20درصد تخفیف تا پایان بهمن ماه ارائه شود.

بند 4 صورتجلسه مورخ 18/11/94:

نامه ریاست سازمان در مورد مجمع عمومی عادی قرائت و مقررگردید مجمع عمومی سالیانه (نوبت اول) روز سه شنبه مورخ 11/12/94 در محل سالن آمفی تئاتر سازمان و درصورت عدم حدنصاب روز پنج شنبه مورخ 13/12/94 در محل مجتمع فرهنگی و هنری فدک برگزار گردد.

منبع: سایت سازمان نظام مهندسی ساحتمان استان اردبیل

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها