طبق اخرین نظرسنجی های رسمی اعلام شد

پیشتازی اصلاح طلبان بر اصول گرایان

محمد آقاسی اظهار داشت: ایسپا در هفته جاری موج هفتم از سلسله نظرسنجیهای انتخاباتی را انجام داد که این تعداد نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است. جمعیت مورد مطالعه نظرسنجی شهروندان مناطق 22 گانه شهر تهران و روز انجام نظرسنجی نیز سوم و چهارم اسفند بوده است. بخش هایی از اظهارات وی را میخوانید:

** (با اشاره به نظرسنجی هفته قبل ایسپا): به عنوان نمونه در نظرسنجی هفته گذشته 32 درصد اعلام کرده بودند که در انتخابات مجلس «قطعاً» شرکت خواهند کرد که این میزان در نظرسنجی حاضر به 40 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر نسبت کسانی که از حضور در انتخابات مطمئن هستند نسبت به هفته گذشته 8 درصد افزایش یافته است. البته در نظرسنجی هفته گذشته حدود 30 درصد نیز گفته بودند «به احتمال زیاد» در انتخابات شرکت خواهند کرد که این میزان در نظرسنجی این هفته به 17 درصد کاهش پیدا کرده است. در واقع مردم نسبت به هفته گذشته شفافتر موضع خود را اعلام کردهاند و کسانی که گزینه «به احتمال زیاد شرکت میکنند» را انتخاب کردهاند یا به گزینه «قطعاً شرکت میکنم» و یا به گزینههای «مردد» و «شرکت نمیکنم» سرریز شدهاند.

**پس از بحث و بررسیهای متعدد کارشناسی و علمی در این نظرسنجی برای اولین بار به پاسخگو لیستهای منتشره از سوی جریانهای مختلف سیاسی به صورت تصویری ارائه شد و از پاسخگو خواسته شد اعلام کند به کدام لیست رأی خواهد داد. به هر پاسخگویی که مطابق طرح فنی نمونهگیری به صورت تصادفی انتخاب میشد، سه لیست ائتلاف اصلاحطلبان، اصولگرایان و صدای ملت نشان داده شد. علاوه بر سه لیست دو گزینه دیگر نیز برای انتخاب وجود داشت یعنی گزینههای «از هر لیست چند نفر انتخاب میکنم و «لیستی رأی نمیدهم».

اگر فقط مشارکت کنندگان در انتخابات را در نظر بگیریم 22.2 درصد پاسخگویان از هر لیست چند نفر را انتخاب میکنند و 13.2 درصد نیز اعلام کرده اند که از لیستها استفاده نمیکنند. همچنین 30.5 درصد اعلام کردهاند به لیست ائتلاف فراگیر اصلاحطلبان رأی خواهند داد و 24.2 درصد نیز اعلام کردهاند به لیست ائتلاف بزرگ اصولگرایان رأی خواهند داد. 8.7 درصد نیز لیست صدای ملت را انتخاب کردهاند. البته این که ترکیب مجلس بیشتر از کدام لیست باشد بستگی زیادی به رأی کسانی دارد که گزینه ها را از لیست های مختلف انتخاب میکنند و یا از لیستها استفاده نمیکنند.

**در نظرسنجی ملی که در مرداد سال جاری انجام شده است حدود 56.5 درصد مردم گفته بودند در انتخابات شرکت خواهند کرد و 15.3 درصد نیز مردد بودهاند. حدود 26 درصد نیز گفته بودند در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. در نظرسنجی ملی دیگر در ابتدای آذر سال جاری یافتهها حاکی از آن است که که 56 درصد مردم گفتهاند «قطعاً» یا «به احتمال زیاد» در انتخابات شرکت خواهند کرد. 22 درصد نیز گفتهاند در اینباره تصمیم نگرفتهاند و 7.5 درصد نیز گفتهاند احتمال کمی دارد در انتخابات مجلس شرکت کنند. 14 درصد نیز قطعاً در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

**برخی شعب ایسپا هم در کشور اقدام به نظرسنجی در مراکز استانهای کشور نمودهاند. با توجه به پراکندگی کاندیداها در کشور، اجرای نظرسنجیها انتخاباتی به شعب واگذار شده است که نتایج برخی از شعب که در انتهای بهمن اقدام به نظرسنجی کردهاند به مرکز ارسال شده است. در لرستان 66.5 درصد مردم اعلام کرده اند که «قطعا در انتخابات شرکت میکنند». در خراسان رضوی نزدیک نیمی از مردم اعلام کردهاند در انتخابات شرکت میکنند. در آذربایجان شرقی 50 درصد اعلام کردهاند که «شرکت میکنم» و ده درصد نیز گزینه «به احتمال زیاد» را انتخاب نمودهاند. نزدیک به 35 درصد مردم خوزستان گزینه «قطعا مشارکت میکنم» و قریب سی درصد «به احتمال زیاد در انتخابات شرکت میکنم» را انتخاب کردهاند.

**بر اساس نتایج نظرسنجی ایسپا، 25.9 درصد پاسخگویان اعلام کردهاند «سوابق فردی کاندیدا» مهمترین ملاک برای انتخاب آنها خواهد بود. «شعارها و برنامههای نامزدها»، «حمایت دانشگاهیان و روشنفکران» و «نظر اطرافیان»، با فاصلههای کم در رتبههای دوم تا چهارم قرار گرفتهاند و به ترتیب در ردههای بعدی اهمیت برای مردم هست.

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها