# اصغری کلاسر

نامگذاری یکی از میادین و یا خیابان های اردبیل به نام دکتر یوسف معماری

اصغری کلاسر هدف از پیشنهاد میدان و یا خیابان و به نام دکتر یوسف معماری افزود: دکتر معماری با دانش، وارستگی و مهر بي دريغش، مسيري جاودان را براي همه ما به جای گذاشته است و این پیشنهاد نامگذاری یکی از خیابان ها و یا میادین اردبیل، اندک تجلیل و پاسداشت از خدمات و محبت های وی است.