# دامنه های سبلان

سرعین در مسیر تبدیل شدن به نخستین پیاده شهر گردشگری ایران

رضا زنده دل، شهردار سرعین گفت: با همکاری شورای شهر از سال آینده نخستین پیاده شهر گردشگری را راه اندازی می کنیم و این مهم فرصتی را فراهم می آورد تا گردشگران بیشتر از زیبایی های سرعین استفاده کنند.