# گل گهر سیرجان

​تحلیل فنی بازی شهرداری اردبیل و گل گهر سیرجان

در هفته سی یکم بازیهای لیگ یک کشور شهرداری اردبیل در حالی پا به میدان می گذاشت که وضعیت مناسبی را در جدول تجربه نمی کند.

بازی در اردبیل برگزار می شد پس انتظار میرفت شهرداری اردبیل در مقابل تیم رده سیزدهمی گل گهر سیرجان حجومی بازی کند.